Algemene Voorwaarden

Klik op het juiste tabblad met voorwaarden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hanex Kaart Zakelijk

Artikel 1 – Definities

Hanex-diensten: De diensten die worden aangeboden door Hanex, te weten de Zakelijke Hanex kaart

Aanvraagformulier Zakelijke Hanex Kaart: het “Aanvraagformulier Hanex kaart zakelijk” zoals door Hanex gebruikt voor de aanvraag van één of meer zakelijke passen door een Klant.

Algemene Voorwaarden: deze “Algemene Voorwaarden voor het gebruik van de zakelijke Hanex kaart”.

Hanex: Hanex Tankstations BV;

Houder: de natuurlijke persoon die door de Klant is aangewezen als rechtmatige houder/gebruiker van een Hanex Kaart Zakelijk;

Kaartlezer: het apparaat aan de binnen- of buitenzijde van het station waarmee een kaart kan worden uitgelezen;

Klant: de natuurlijke of rechtspersoon of de entiteit die een kaart aanvraagt of heeft aangevraagd;

Overeenkomst: de overeenkomst tussen de Klant en Hanex voor het gebruik van één of meer zakelijke kaarten.

PIN-code: het geheime persoonlijke identificatienummer dat bij een bepaalde zakelijke kaart hoort;

Servicestation: een tankstation dat in eigendom is bij Hanex of dat beheerd wordt onder de handelsnaam en/of het handelsmerk van Hanex;

Hanex Kaart Zakelijk: door Hanex verstrekte magneetkaart(en), geschikt gemaakt voor het gebruik als betaalmiddel voor brandstoffen en aanverwante producten en/of diensten bij de Servicestations die hebben aangegeven betaling door middel van deze magneetkaart te accepteren.

Webportal: Online omgeving waar klant middels persoonlijke inlog zijn/haar gegevens kan beheren/inzien;

Artikel 2 – Aanvraag en gebruik

2.1  Om in aanmerking te komen voor één of meer Hanex-diensten geldt de volgende procedure: het Aanvraagformulier wordt volledig ingevuld waarbij er wordt gekozen uit de verschillende Hanex-diensten, ondertekend retour gestuurd naar de op het formulier vermeldde gegevens.

2.2 Het is mogelijk om meerdere diensten aan te vragen doormiddel van één Aanvraagformulier. Na toetsing van het formulier ontvangt aanvrager een Zakelijke Kaart.

2.3  Het producten- en/of dienstenassortiment voor de betaling waarvoor de Hanex Kaart Zakelijk kan worden gebruikt kan te allen tijde door Hanex worden gewijzigd of aangevuld met uitsluitend door Hanex te bepalen producten en onder door Hanex te stellen voorwaarden.

2.4  De Hanex Kaart Zakelijk kan worden gebruikt voor de aankoop van producten en/of diensten die worden aangeboden door de Servicestations waar betaling met een Hanex Kaart Zakelijk wordt geaccepteerd. De pas is voorzien van een magneetstrip, waarbij een PIN-code wordt afgeleverd voor gebruik op verkooppunten uitgerust met een elektronische kaartlezer. De PIN-code mag niet op de pas genoteerd worden. Voor eventuele technische storingen van de apparatuur kan Hanex niet aansprakelijk gehouden worden.

2.5  De Klant is zelf verantwoordelijk voor het gebruik en bewaren van de Hanex Kaart Zakelijk en ziet toe op het rechtmatig gebruik van de eigen Hanex Kaart Zakelijk.

2.6  De Hanex Kaart Zakelijk en de op de Hanex Kaart Zakelijk verwerkte (elektronische) gegevens zijn en blijven eigendom van Hanex.

Artikel 3 – Facturering, betaling en kosten

3.1  Hanex is gerechtigd een bestedingslimiet voor de Hanex Kaart Zakelijk vast te stellen, welke limiet de Klant niet mag overschrijden. Hanex is te allen tijde gerechtigd de bestedingslimiet te wijzigen dan wel te beperken, bijvoorbeeld indien de financiële positie van de Klant daartoe aanleiding geeft.

3.2  De door de Klant en/of de Houder(s) van een Hanex Kaart Zakelijk afgenomen producten en diensten worden door Hanex periodiek gefactureerd aan de Klant op basis van de op het moment van afname geldende (brandstof)prijzen op het Servicestation waar de desbetreffende transactie heeft plaatsgevonden, tenzij anders overeengekomen. De factuur is opgesteld in euro’s en is gespecificeerd per Hanex Kaart Zakelijk en transactie. De door de kaartlezer(s) vastgelegde gegevens leveren volledig bewijs op ten aanzien van de met de desbetreffende Hanex Kaart Zakelijk gedane transacties, behoudens door de Klant te leveren tegenbewijs.

3.3  Betwisting door de Klant van (een deel van) de factuur, laat betaling van niet betwiste bedragen onverlet.

3.4  Iedere betaling door de Klant strekt achtereenvolgens tot betaling van de verschuldigde rente en kosten en daarna tot betaling van de hoofdsom.

3.5  De Klant is verantwoordelijk voor het tijdig verstrekken aan Hanex van de juiste gegevens, benodigd voor de facturering aan de Klant, waaronder, indien van toepassing, het desbetreffende BTW-nummer.

Artikel 4 – Verlies, diefstal, misbruik

4.1  Diefstal, verlies of (vermoedelijk) misbruik van de Hanex Kaart Zakelijk en/of de PIN-code dient door de Klant en/of de Houder(s) onmiddellijk en ongeacht het tijdstip van ontdekken van de diefstal, het verlies en/ of het misbruik, te worden aangegeven bij de politie, en gelijktijdig te worden gemeld aan Hanex. Melding aan Hanex dient plaats te vinden per e-mail info@hhgroup.nl, onder vermelding van het nummer van de desbetreffende Hanex Kaart Zakelijk en de naam van de Klant en de Houder(s) van de Hanex Kaart Zakelijk. De melding bij de politie dient zo spoedig mogelijk per aangetekend schrijven te worden bevestigd aan Hanex, onder toezending van een kopie van het proces-verbaal van aangifte. Hanex blokkeert de Hanex Kaart Zakelijk onmiddellijk bij melding van diefstal, verlies of misbruik. Een vervangende Hanex Kaart Zakelijk kan separaat schriftelijk worden aangevraagd. Indien de verloren Hanex Kaart Zakelijk teruggevonden wordt, dient deze doormidden geknipt te worden en vervolgens aan het geldende vestigingsadres van Hanex te worden teruggezonden.

4.2  De Klant is verantwoordelijk voor alle transacties met de Hanex Kaart Zakelijk of onrechtmatige duplicaten van de Hanex Kaart Zakelijk als deze actief is of binnen 48 uur na blokkeren van de pas.

4.3  Indien drie keer een foutieve PIN-code wordt ingevoerd wordt de Hanex Kaart Zakelijk automatisch 24 uur geblokkeerd. Hanex is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een automatische blokkade.

4.4  Hanex heeft ten alle tijde het recht de Hanex Kaart Zakelijk zonder opgaaf van reden te blokkeren, zonder gehouden te zijn tot enigerlei vorm van schadevergoeding aan de Klant.

Artikel 5 – Beëindiging

5.1  De Hanex Kaart Zakelijk is geldig voor onbepaalde tijd, tenzij anders overeengekomen en/of tenzij de Overeenkomst wordt beëindigd op grond van artikel 3, artikel 4 of artikel 5.

5.2  Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn beide Partijen te allen tijde gerechtigd de Overeenkomst op te zeggen, met inachtneming van een opzegtermijn van één maand. Bij een opzegging van de Overeenkomst is de Klant gehouden de Hanex Kaart Zakelijk doormidden geknipt terug te zenden naar het geldende vestigingsadres van Hanex

5.3  Onverminderd alle overige rechten, waaronder het recht op schadevergoeding, heeft

Hanex het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen indien:

Hanex gegronde reden heeft om aan te nemen dat sprake is van onrechtmatig gebruik of misbruik van de Hanex Kaart Zakelijk(sen) ten aanzien waarvan de Overeenkomst is aangegaan. Van een gegronde reden is in elk geval, maar niet uitsluitend, sprake bij afwijkend gebruik van de Hanex Kaart Zakelijk ten opzichte van het eerdere gebruik daarvan;

II de Klant enige verplichting, voortvloeiend uit de Overeenkomst en de op de Overeenkomst van toepassing zijnde voorwaarden, niet of onvolledig nakomt en de Klant na een aanmaning van Hanex om zijn verplichting(en) alsnog na te komen, in gebreke blijft.

III de Klant in surséance van betaling of faillissement komt te verkeren, een aanvraag of verzoek tot surséance dan wel faillissement daaronder mede begrepen;

IV de Klant gedurende meer dan zes maanden geen gebruik heeft gemaakt van de Hanex Kaart Zakelijk;

zich de situatie voordoet als omschreven in artikel 5.1.

5.4  In geval er van een in 5.3 genoemde situatie sprake is, worden alle vorderingen van Hanex op de Klant onmiddellijk opeisbaar.

Wijzigingen in de gegevens worden doorgegeven aan Hanex, bij gebreke heeft Hanex het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen.

Artikel 6 – Zakelijke pas

6.1  Bij de Hanex Kaart Zakelijk worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben voor de houder van de Hanex Kaart Zakelijk in een aparte privacyverklaring op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.Op het moment dat u klant wenst te worden, verstrekken wij uw gegevens aan Economic Data Resources B.V. (EDR Bedrijfsinformatie). EDR Bedrijfsinformatie zal op basis van deze gegevens een advies geven over de kredietwaardigheid van de onderneming en eventueel onderzoek naar contactgegevens en relevante bemerkingen ten aanzien van het bestuur/de leiding van de onderneming. Als u informatie wenst over het gebruik van uw persoonsgegevens door EDR bedrijfsinformatie, zie: https://www.edrcreditservices.nl/privacy-statement/.

6.2  De Klant staat er jegens Hanex voorts voor in:

– dat de Hanex Kaart Zakelijk en de PIN-code met de grootst mogelijke zorg en separaat worden bewaard;

– dat de Hanex Kaart Zakelijk nimmer in enig voertuig wordt achtergelaten dan wel ter beschikking wordt gesteld aan derden;

– dat de Klant en de rechtmatige Houder(s) van de Hanex Kaart Zakelijk de grootst mogelijke zorg betrachten voor de geheimhouding van de PIN-code. De PIN-code mag slechts bekend worden gemaakt aan de rechtmatige Houder(s) van de Hanex Kaart Zakelijk.

Artikel 7 – Webportal

7.1  Bij aanvaarding door Hanex ontvangt de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee de digitale facturatie kan worden geactiveerd in de Webportal.

7.2  Hanex is niet verantwoordelijk voor het gebruik en bewaren van gebruikersnaam en wachtwoord door de Klant

7.3  De Klant is gerechtigd het wachtwoord te wijzigen. De Klant is zelf bevoegd om en zelf verantwoordelijk voor, gebruikers toegang te geven tot de Webportal.De geautoriseerde gebruiker moet misbruik, verlies, ontvreemding of anderszins in verkeerde handen geraken van de gebruikersnaam en/of het wachtwoord onmiddellijk na ontdekking melden aan Hanex. Melding aan Hanex kan plaatsvinden per e-mail info@hhgroup.nl. Tevens dient de klant direct het wachtwoord in de Webportal aan te passen.

7.4  Hanex is te allen tijde gerechtigd om de dienst “Webportal” te wijzigen, geheel of gedeeltelijk op te schorten, bijvoorbeeld in geval van storingen, onderhoudswerkzaamheden of beveiligingsincidenten, dan wel te beëindigen.

7.5  Alle prijzen en tarieven genoemd op de internetsite en mailingen van Hanex zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen, programmeer- en typefouten. De Klant dient de internetsite en Webportal te gebruiken conform de geldende privacy policy. Deze is te vinden op de website van Hanex.

7.6  Een elektronische factuur wordt voor een periode van ten minste 15 maanden online ter beschikking gesteld aan de Klant. De Klant is zelf verantwoordelijk voor het offline opslaan van de elektronische factuur in elektronische vorm ten behoeve van zijn administratie.

7.7  Hanex is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook door de Klant of derden geleden schade door het gebruik van digitale facturatie zoals bijvoorbeeld schade ontstaan doordat de elektronische factuur door netwerkproblemen tijdelijk niet beschikbaar is.

7.8  De Klant machtigt Hanex door ondertekening van het Hanex Kaart zakelijk onherroepelijk en onvoorwaardelijk om de bedragen die Hanex van hem te vorderen heeft conform zakelijke (sepa) incasso automatisch te incasseren van zijn bank of girorekening.

Houders van een Hanex Kaart Zakelijk, bevestigen de Algemene Voorwaarden zoals hier weergegeven en de Privacyverklaring te aanvaarden. Hanex is gerechtigd de Algemene Voorwaarden (gedeeltelijk) te wijzigen in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen die daarvoor relevant zijn. Wijzigingen zullen altijd op tijd en op duidelijke wijze gecommuniceerd worden naar de deelnemers.

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld of voor het laatst gewijzigd op 11-11-2022 en gelden vanaf 11-11-2022.

Contact
Voor vragen met betrekking tot de Hanex Kaart Zakelijk kunt u contact opnemen met Hanex Tankstations en Carwashes.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Hanex Voordeelpas

Algemeen
Gasten van Hanex die houder zijn van een Voordeelpas, bevestigen de Algemene Voorwaarden zoals hier weergegeven en de Privacyverklaring te aanvaarden.
Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld of voor het laatst gewijzigd op 08-07-2022 en gelden vanaf 08-07-2022.

Sparen van Hanexpunten
Enkel natuurlijke personen ouder dan achttien (18) jaar kunnen Hanexpunten sparen met de Voordeelpas. Rechtspersonen zijn daarmee uitgesloten van deelname.

Om deel te kunnen nemen als Voordeelpashouder dient de deelnemer zich aan te melden op de website. De deelnemer spaart Hanexpunten door bij het afrekenen bij de kassa de voordeelpas te laten scannen of d.m.v. kentekenregistratie wanneer de pas digitaal is geregistreerd.

De deelnemer kan zijn huidige bekende saldo inzien via de saldochecker. Persoonlijke gegevens kunnen hier worden ingezien en gewijzigd.

Verzilvering van Hanexpunten
De door deelnemer gespaarde Hanex punten kunnen worden ingewisseld voor een promotie. Deze promotie kan een persoonlijke aanbieding zijn en kan verschillende vormen aannemen.

Hanexpunten zijn niet inwisselbaar voor contant geld, maar zijn enkel toepasbaar op de huidige promotie(s). Hanexpunten kunnen daarnaast enkel ingewisseld worden door de houder van de voordeelpas en zijn niet overdraagbaar. De gespaarde punten hebben een beperkte geldigheidsduur. Ieder kalenderjaar op de laatste zondag van januari vervallen alle punten die zijn gespaard tot en met 31 december van het voorgaande kalenderjaar. Wij mogen het spaarsysteem met de Hanexpunten op elk moment stopzetten. De deelnemer wordt ten minste één maand van tevoren op de hoogte gesteld per e-mail.

Indien het vermoeden bestaat dat er sprake is van fraude, bedrog of dat er anderszins misbruik gebruik gemaakt wordt van de voordeelpas, kan Hanex de deelnemer uitsluiten van deelname aan het sparen van Hanexpunten en/of weigeren eventuele Hanexpunten om te zetten in een promotie. Tevens heeft Hanex het recht om in zo’n geval aangifte te doen bij de politie.

Aansprakelijkheid
Hanex aanvaart geen enkele aansprakelijkheid voor verlies, beschadiging, onbruikbaar raken of diefstal van de Hanex Voordeelpas.

Hanex besteedt veel zorg aan de organisatie omtrent de Voordeelpas en het beheer van haar website en promotiematerialen. Desondanks kan het voorkomen dat de weergegeven of verstrekte informatie niet volledig of onjuist is. Eventuele onzorgvuldigheden, spelfouten of andere vergelijkbare fouten, van welke aard dan ook, kunnen geen enkele verplichting voor Hanex doen ontstaan.

Hanex kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor het verlies of mislopen van Hanexpunten als gevolg van een technische storing.

Beëindigen van de Hanex Voordeelpas
Hanex is gerechtigd de Hanex Voordeelpas te beëindigen. Houders van de Voordeelpas zullen hierover ten minste één maand van tevoren op de hoogte gesteld worden per e-mail. In het geval van beëindiging van de Voordeelpas zullen de gespaarde punten komen te vervallen.

Wijzigingen in de Voordeelpas en de Algemene Voorwaarden
Hanex is gerechtigd de Voordeelpas en/of de bijbehorende Algemene Voorwaarden gedeeltelijk te wijzigen in overeenstemming met de Nederlandse wettelijke bepalingen die daarvoor relevant zijn. Wijzigingen in de Voordeelpas en/of de Algemene Voorwaarden zullen altijd op tijd en op duidelijke wijze gecommuniceerd worden naar de deelnemers.

Persoonsgegevens
Bij de Voordeelpas worden persoonsgegevens verwerkt. Wij hebben voor de houder van de Voordeelpas in een aparte privacyverklaring op een rij gezet hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank
Op de Voordeelpas en alle daarmee samenhangende onderwerpen is Nederlands recht van toepassing. Geschillen zullen enkel worden beslecht door de bevoegde rechter te Rechtbank Oost-Brabant Leeghwaterlaan 8, Den Bosch

Contact
Voor vragen met betrekking tot de Voordeelpas kun je contact opnemen met

Hanex Tankstations en Carwashes.

T.: 073 – 4400250
E.: info@hanex.nl

Bezoek- en postadres:

Hanex Tankstations en Carwashes
Europalaan 28d
5232 BC ‘s-Hertogenbosch

K.V.K.: 16054288
Iban: NL59RABO0120004968
BTW: 0088.54.336.B01

Vragen of hulp nodig?

Adres

Hanex Tankstations & Carwashes

Europalaan 28d 5232 BC ‘s-Hertogenbosch